Close
  Indian J Med Microbiol
 

Figure 2: Adult (15-49 yr) HIV prevalence (in %) by States, 1990-2015. AP, Andhra Pradesh; KA, Karnataka; MH, Maharashtra; TN, Tamil Nadu; MN, Manipur; MZ, Mizoram; NG, Nagaland, GU, Gujarat; GO, Goa; CG, Chhattisgarh; UP, Uttar Pradesh; UK, Uttarakhand; MP, Madhya Pradesh, OD, Odisha; BI, Bihar; WB, West Bengal; JH, Jharkhand; DE, Delhi; RJ, Rajasthan; DU, Daman and Diu; HR, Haryana; HP, Himachal Pradesh; JK, Jammu Kashmir; TR, Tripura; SI, Sikkim; ArP, Arunachal Pradesh; ME, Meghalaya; AS, Assam.

Figure 2: Adult (15-49 yr) HIV prevalence (in %) by States, 1990-2015. AP, Andhra Pradesh; KA, Karnataka; MH, Maharashtra; TN, Tamil Nadu; MN, Manipur; MZ, Mizoram; NG, Nagaland, GU, Gujarat; GO, Goa; CG, Chhattisgarh; UP, Uttar Pradesh; UK, Uttarakhand; MP, Madhya Pradesh, OD, Odisha; BI, Bihar; WB, West Bengal; JH, Jharkhand; DE, Delhi; RJ, Rajasthan; DU, Daman and Diu; HR, Haryana; HP, Himachal Pradesh; JK, Jammu Kashmir; TR, Tripura; SI, Sikkim; ArP, Arunachal Pradesh; ME, Meghalaya; AS, Assam.